เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยน – เคลมสินค้า

  1. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหายจากการผลิต เป็นต้น
  2. ในการเปลี่ยน-เคลมสินค้า สินค้าที่ดังกล่าวจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และบรรจุในหีบห่อเช่นเดียวกับที่ทางบริษัทจัดส่งให้กับลูกค้าในครั้งแรก
  3. สำหรับลูกค้าในกรุงเทพและปริมณฑล หากมีการเปลี่ยน-เคลมสินค้า จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันทำการ
  4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยน หรือคืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า